Презентиране на продукти – важен елемент на продажбата

При презентиране на продукти служителите трябва да решат последователно няколко задачи – да привлекат вниманието на клиента, да предизвикат интерес и желание да се закупи презентирания продукт или услуга. Не трябва да се притеснява служителят от повтарянето на най-добрите и решаващи доводите по отношение на предлагания продукт.

При презентиране на продукти не трябва да се използва превъзходна степен и да се преувеличава, аргумента трябва да е точен, лаконичен, изразителен, но не преувеличаващ. Важно е да се приложат всякакви умения така, че слабите страни да се предложат като силни. Не трябва да се страхувате в хода на презентацията да представите и недостатъците на продукта. Това само повишава шанса за успех, тъй като потенциалните клиенти ще се трогнат от откровеността на продавача.

Моно е важно да се обмисли тактиката на поведението спрямо конкурентите – добре е да не се говори изобщо за тях и да не се опитвате да ги дискредитирате. Сътрудниците на фирмата трябва да умеят да разберат проблемите, предизвикващи безпокойство в клиентите и да им покажат, че знаят за тях.

Всички аргументи за качествата на предлагания продукт трябва да се доказват – да има реално доказателство за това, което се говори, това е и доброто презентиране на продуктите. По време на презентацията не трябва да се злоупотребява с професионална терминология (честото използване на специфични термини може да постави клиента в затруднено положение и той да не смее да кажа, че не ги разбира).

За засилване на аргумента са важни примерите от конкретни ситуации от практиката на фирмата, провеждаща презентиране на продуктите. Представянето на продуктите е добре да бъде съпроводено с ярка, образна реч, епитети, вълнуващи въображението и добре действащи сравнения, отколкото дълги обяснения или скучен монолог. Всички аргументи за предлаганите продукти трябва да бъдат правилно разбрани от клиента, защото той се убеждава не от това, което чува, а от това, което е разбрал. В този смисъл по-добра работа върши един аргумент, разбираем и приятен, отколкото няколко неубедително следващи един след друг.

При презентиране на продукти трябва да се прояви изобретателност, която да изгради у клиента картина на предимствата и ползите, които той ще получи при закупуване на предлагания продукт или услуга.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *